Privacyverklaring

Urban Solutions, gevestigd aan Kleine Koppel 16, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.thewall.nl
Kleine Koppel 16
033 253 6701

Persoonsgegevens die wij verwerken
Urban Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tristan@urbansolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Urban Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming
Urban Solutions neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Urban Solutions) tussen zit. Urban Solutions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

[aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Urban Solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
Urban Solutions verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Urban Solutions gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Urban Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tristan@urbansolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Urban Solutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Urban Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tristan@urbansolutions.nl

Actievoorwaarden @ The Wall

 1. Voorjaar @ The Wall (hierna: de actie) wordt aangeboden door: The Wall.
 2. De actieperiode is geldig van vrijdag 14 t/m maandag 17 april 2017.
 3. Tijdens de actieperiode worden er deelnameflyers uitgedeeld aan bezoekers.
 4. Tijdelijke of vaste medewerkers van winkels in het winkelcentrum zijn uitgesloten van deelname.
 5. Om deel te nemen aan deze actie dient de deelnemer een deelnameflyer aan te nemen.
 6. Op de deelnameflyer staat een unieke code die men kan checken via de website van het winkelcentrum: thewall.nl.
 7. Na het invullen van de code en een aantal gegevens op de winwebsite, krijgt de deelnemer meteen te zien of hij/zij prijs heeft.
 8. Invullen van de codes kan t/m zaterdag 22 april 2017.
 9. De winnaar ontvangt een schoonmaakbeurt van het huis van maximaal 6 uur.
 10. De schoonmaak(s)ter maakt tijdens het werk gebruik van de aanwezige middelen, inzet van professionele schoonmaakmiddelen zijn NIET inbegrepen.
 11. The Wall draagt geen aansprakelijkheid voor schade welke wordt veroorzaakt bij deelnemers van deze actie, tenzij nalatigheid kan worden aangetoond.
 12. De uit te voeren werkzaamheden zijn huishoudelijke schoonmaaktaken of hier aan gerelateerd. De hond uitlaten of kinderen naar school brengen zijn voorbeelden welke hier niet bij horen.
 13. Inzet van schoonmaakpersoneel is in overleg en afhankelijk van planning.
 14. De winnaar dient zijn/haar medewerking te verlenen aan met de actie verband houdende publiciteit. De winnaar ontvangt hiervoor geen vergoeding.
 15. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. Op gewonnen prijzen kan geen geld worden teruggegeven.
 17. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor (contant) geld.
 18. Het aantal beschikbare deelnameflyers is gelimiteerd en voor deze actie geldt op=op.
 19. The Wall behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 20. Klachten m.b.t. de actie kunnen schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan The Wall via info@thewall.nl, waarna binnen drie weken na ontvangst van de klacht schriftelijk dan wel telefonisch contact zal worden opgenomen.
 21. The Wall is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 22. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.
 23. Deze actie wordt beheerst door Nederlands recht.
 24. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door The Wall.
 25. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.

Versie 1.0, april 2017 The Wall